უფასო

საქართველოს გეოგრაფია 9

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია, დ. კერესელიძე

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

საქართველოს გეოგრაფია 9 მასწავლებლის წიგნი-ს მიზანია, მასწავლებლებს გააცნოს სახელმძღვანელოს ფუნქცია, გაკვეთილების აგების პრინციპები, სტრუქტურა და სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები, აგრეთვე მათ შეუქმნას წარმოდგენა გაკვეთილების დაგეგმვის ნიმუშებსა და საგაკვეთილო სცენარებზე.

მასწავლებლის წიგნის უმთავრესი მიზანია, დაეხმაროს მასწავლებელს თანამედროვე გაკვეთილის დაგეგმვასა და ჩატარებაში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მეთოდური რეკომენდაციები მათ თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლიათ გამოიყენონ.

საქართველოს გეოგრაფია 9 მასწავლებლის წიგნი-ში ტექსტურ გაკვეთილებს დართული აქვს მრავალფეროვანი კარტოგრაფიული მასალა (სქემატური რუკები, ნახაზები, ცხრილები, დიაგრამები, სქემები და სხვ.). ილუსტრაციები (ფოტოსურათები, აეროფოტოსურათები) და თემატური მასალა (საინტერესო მოვლენები, ცნობები, ფაქტები).

თითოეულ თემას თან ახლავს სავარჯიშოები, დავალებები და სხვა აქტივობები, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი სრულდება კლასში, გაკვეთილზე, ნაწილი კი გამიზნულია საშინაო დავალებისთვის.

კითხვა-დავალებები და სავარჯიშოები დაეხმარება მოსწავლეებს:

  • განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების კუთხით;
  • გახდნენ ცნობისმოყვარენი;
  • თავის თავს დაუსვან კითხვები და სხვ.

მსგავსი აქტივობები ჩამოუყალიბებს მოსწავლეებს:

  • ვარაუდის გამოთქმისა და წარმოსახვის;
  • აგრეთვე დამოუკიდებელი და კრიტიკული აზროვნების უნარს;
  • მიმართავს მათ ფიქრისა და მსჯელობისაკენ;
  • განუვითარებს ინფორმაციის მოძიების, კლასიფიცირების, ანალიზისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარებს.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

IX კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

საქართველოს გეოგრაფია 9

მოსწავლის რვეული

2,104,90

ავტორები: მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია, დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა

საქართველოს გეოგრაფია 9

მოსწავლის წიგნი

4,5010,50

ავტორები: მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია, დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა