Showing 1–12 of 43 results

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9

Ուսուցչի գիրք

0,00 . წელი, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე, მ. სეხნიაშვილი

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა

Բնություն 6 ՄԱՍ 1

Աշակերտի գիրք

0,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა

Բնություն 4 ՄԱՍ 1

Աշակերտի գիրք

0,00 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა

Պատմություն 10 մաս II

Աշակերտի գիրք

0,00 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. გურგენიძე, პ. კაციტაძე, პ. გაბისონია, გ. უგულავა

წიგნის გადახედვა

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 8

Ուսուցչի գիրք

0,00 . წელი, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე, მ. სეხნიაშვილი

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9

Աշակերտի գիրք

0,00 

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე, მ. სეხნიაშვილი

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 7 ՄԱՍ II

Աշակերտի գիրք

0,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 7

Ուսուցչի գիրք

0,00 . წელი, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე

მასწავლებლის წიგნი დაეხმარება პედაგოგებს, მოსწავლეებს თავიანთ მშობლიურ ენაზე შეასწავლონ და შეაყვარონ საგანი. პროფესიონალების შესრულებული თარგმანი დადასტურებულია აზერბაიჯანულენოვანი ექსპერტების მიერ.

წიგნის ჩამოტვირთვა

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍ

հայերեն

0,00 

რა არის კორონავირუსი? როგორ გვემართება ის? როგორ მოვუფრთხილდეთ თავს და ვიზრუნოთ სხვებზე? რატომ უნდა დავრჩეთ შინ? რა იქნება მომავალში?

ჩამოტვირთეთ წიგნის ელექტრონული ვერსია უფასოდ, წაიკითხეთ თქვენს პატარებთან ერთად, დაათვალიერეთ ილუსტრაციები და გაატარეთ შინ ყოფნის რამდენიმე საათი საინტერესოდ და ნაყოფიერად.

ჩამოტვირთვა

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 6 ՄԱՍ 1

Աշակերտի դասագիրք

0,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. წილოსანი, ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა

Բնություն 6 ՄԱՍ 2

Աշակերտի գիրք

0,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა